Trigonorhina alveata Garman, 1880 MCZ 381-S Holotype