Raia scabrata Garman, 1913 MCZ 254-S Syntype
Raia scabrata Garman, 1913 MCZ 365-S Syntype
Raia scabrata Garman, 1913 MCZ 1139-S Syntype
Raia scabrata Garman, 1913 MCZ 1289-S Syntype