Scymnorhinus lichia Bonaparte, 1846 XXXX No types known