Raja garmani garmani Whitley, 1939 XXXX No types known