Zygaena malleus Valenciennes, 1822 XXXX No types known