Torpedo walshii Thompson, 1856 XXXX No types known