Sympterygia lima (Poeppig, 1835) XXXX No types known