Squatina punctata Marini, 1936 XXXX No types known