Squatina oculata Bonaparte, 1840 XXXX No types known