Caninoa chiereghini Nardo, 1841 XXXX No types known