Scyllium lima Richardson, 1843 XXXX No types known