Scapanorhynchus mitsukurii White, 1937 XXXX No types known