Raia quadrimaculata Risso, 1827 XXXX No types known