Pteroplatea annulata Swainson, 1839 XXXX No types known