Leucoraja ocellata (Mitchill, 1815) XXXX No types known