Leucoraja erinacea (Mitchill, 1825) XXXX No types known