Aprionodon punctatus Gill, 1861 XXXX No types known