Galeus chilensis Perez Canto, 1886 XXXX No types known