Galeus australis Macleay, 1881 XXXX No types known