Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758) XXXX No types known