Dipturus ecuadoriensis (Beebe & Tee-Van, 1941) XXXX No types known