Raia (Rhinobatus) vulgaris Blainville, 1816 XXXX No types known