Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790) XXXX No types known