Aetobatus guttatus (Shaw, 1804) XXXX No types known