Lamna punctatus Storer, 1839 XXXX No types known Holotype