Callorynchus elephantinus Gronow, 1854 XXXX No types known