Rhinobates (Rhina) cyclostomus Swainson, 1839 XXXX No types known