Propterygia hyposticta Otto, 1821 XXXX No types known