Cephaleutherus maculatus Rafinesque, 1810 XXXX No types known