Trygon carnea Richardson, 1846 XXXX No types known