Cephalopterus vampyrus Mitchill, 1824 XXXX No types known