Raja rhomboidalis Tilesius, 1802 XXXX No types known