Cephalopterus edentula Griffini, 1903 XXXX No types known