Bathyraja smirnovi (Soldatov & Pavlenko, 1915) ZIN 19051 Paratype