Rhizoprionodon taylori (Ogilby, 1915) QM I.738 Holotype