Dasyatis fluviorum Ogilby, 1908 QM I.235 (?) Holotype