Kayama, M. & Tsuchiya, Y. & Nevenzel, J.C. (1969)
The Hydrocarbons of Shark Liver Oils. Nippon Suisan Gakkaishi, 35(7), 653–664
Dolganov, V.N. (1983)
Rukovodstvo po opredeleniyu khryashchevykh ryb dal'nevostochnykh morei SSSR i sopredel'nykh vod. [Manual for identification of cartilaginous fishes of Far East seas of USSR and adjacent waters.] TINRO, Vladivostok. Rukovodstvo po opredeleniyu khryashchevykh ryb dal'nevostochnykh morei SSSR i sopredel'nykh vod.: 92 pp.