Garrick, J.A.F. (1956)
Studies on New Zealand Elasmobranchii. Part V. Scymnodalatias n.g. Based on Scymnodon sherwoodi Archey, 1921 (Selachii). Transactions of the Royal Society of New Zealand, 83(3), 555–571